Mensenrechtenorganisaties
Mensenrechtencommissies

Commissie voor de Mensenrechten, Raad van Europa

De Commissie voor de Mensenrechten is een onafhankelijke instelling binnen de Raad van Europa, met de taak om in de lidstaten van de Raad van Europa het bewustzijn van en het respect voor mensenrechten te bevorderen. Het werk van de Commissie richt zich derhalve op het stimuleren van hervormingsmaatregelen om in het propageren en beschermen van de rechten van de mens een tastbare verbetering te bereiken. Omdat het een non-juridische instelling is, kan het Kantoor van de Commissaris geen actie ondernemen op grond van individuele klachten, maar de Commissie kan, op grond van betrouwbare informatie betreffende schendingen van mensenrechten die individuele personen hebben ondervonden, wel conclusies trekken en uitgebreide initiatieven nemen. www.coe.int

Europese Ombudsman:

De Ombudsman van de Europese Unie onderzoekt klachten over wanbestuur in instellingen en instanties van de Europese Unie. De Ombudsman is volledig onafhankelijk en onpartijdig. www.ombudsman.europa.eu

 

Europese Raad van Commissarissen voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkwaardige Behandeling:

De Europese Raad van Commissarissen voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkwaardige Behandeling werkt aan het scheppen van meer en betere banen, een maatschappij waar iedereen meetelt en een gelijkwaardige behandeling voor iedereen. www.ec.europa.eu/social

Afrikaanse Commissie voor de Rechten van Mensen en Volken:

Deze Commissie is officieel belast met drie hoofdtaken: het beschermen van de rechten van mensen en volken, het propageren van de rechten van mensen en volken, en het interpreteren van het Afrikaanse Handvest voor de Rechten van Mensen en Volken. www.achpr.orgDe Aziatische Commissie voor Rechten van de Mens:

Aziatische Commissie voor Mensenrechten. De Aziatische Commissie voor Mensenrechten heeft als prioriteit het beschermen en propageren van mensenrechten door het in de gaten houden, onderzoeken, propageren en het voeren van solidariteitsacties.

www.ahrchk.net

DOWNLOAD »