UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Officieel Document

Artikel 1.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2.

Een ieder heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring opgesomd staan, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt op basis van de politieke, juridische, of internationale status van het land of gebied waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3.

Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4.

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel zijn in iedere vorm verboden.

Artikel 5.

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6.

Iedereen heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7.

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben recht op gelijke bescherming tegen iedere discriminatie in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke discriminatie.

Artikel 8.

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke bescherming van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend zijn door de grondwet of de wet.

Artikel 9.

Niemand mag onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10.

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van ingestelde strafvervolging.

ONDERTEKEN DE PETITIE