Petitie
Om de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens in de praktijk te brengen

Ik
uit
verklaren hierbij:

DAT de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 hebben aangenomen als de eerste internationale erkenning dat alle mensen het recht hebben op fundamentele rechten en vrijheden welke moeten worden gerespecteerd en beschermd door alle naties van de wereld;

DAT de fundamentele vrijheden vastgelegd in de Verklaring en de Internationale Wet over Rechten van de Mens voor velen nog steeds geen realiteit zijn aangezien de schendingen van mensenrechten een wereldwijd probleem vormen en aanleiding geven tot etnische, raciale en religieuze conflicten;

DAT we een beroep doen op de regering van gcui_hr:tag_ en de volledige publieke en privésector om te verzekeren dat de fundamentele vrijheden zoals vastgelegd in de Verklaring universeel in praktijk worden gebracht en tot werkelijke realiteit worden gemaakt;

DAT, om te garanderen dat de fundamentele vrijheden die zijn vastgelegd in de Verklaring, voor iedereen overal bekend, begrepen en ervaren mogen worden, we een beroep doen op de regering van gcui_hr:tag_ om lessen in mensenrechten verplicht te stellen op scholen en om voor iedereen informatiecampagnes over mensenrechten te houden;

DAT, we een beroep doen op de regering van gcui_hr:tag_ en organisaties in de publieke en privésector om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van onderwijscampagnes, evenementen, en het op grote schaal publiceren van de Verklaring aan kinderen en volwassenen.
Functie/Beroep:E-mailadres